مدیرکل دفترامورشهری وشوراهای استانداری از شهر سامان بازدید کرد عبدالغنی ضمن حضور در جلسه ای که با حضور شهردار اعضای شورای اسلامی شهر سامان و کارشناسان در سالن جلسات شهرداری تشکیل گردید مشکلات مهم شهرسامان که شامل تامین اعتبار برخی از پروژه ههای نیمه تمام و مسائل مربوط به عوارضات و... بررسی و مقرر شد از طرف دفتر امور شهری پیگیری و حل گردد
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه