شهرداری سامان با توجه به عدم تکمیل دیوار حائل و کف سازی مسیل شهر سامان و شروع فصل بارندگی انتهای مسیل سامان و با عنایت به اعتبار موجود اقدام به ادامه عملیات تکمیل پروژه مسیل سامان نموده است . این اقدام شامل خاکبرداری بتن ریزی طراحی و اجرای دیوار حائل و... می باشد .
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه