شهرداری سامان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 74 شورای اسلامی شهر مقداری از آهن آلات فرسوده و مستعمل را از طریق مزایده حضوری و به صورت حراج به فروش می رساند لذا متاقاضیان پس از بازدید ظرف مدت 10 روز از تاریخ 27 دی ماه با واریز مبلغ 10/000/000 ریال به حساب 79568 شهرداری سامان نزد بانک تجارت به عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام نمایند بدیهی است ارائه فیش واریزی و مشخصات فرد در زمان

بر گزاری مزایده الزامی است جهت اطلاعات بیشتر به شهرداری سامان مراجعه یا با شماره تلفن 33522121 تماس حاصل فرمائید ./

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه