پل زمانخان

یکی از زیباترین مناطق گردشگری استان پل زمانخان در 16 کیلومتری مرکز استان قراردارد