شهرداری سامان جهت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی محیط و باغات شهر سامان اقدام به توزیع کیسه زباله در ورودی و خروجیهای شهر سامان نمود . این اقدام کم سابقه که با نظارت مستمر شهردار انجام شد موجت استقبال و تشویق مسافران قرار گرفت . در پایان روز سیزده فروردین تمامی کیسه های زباله توسط مسافرین به خودروهای واحد خدمات شهری تحویل گردید .
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه