استعلام از پیمانکاران دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی - 1 تکمیل میدان ورودی مبلغ یرآورد اولیه 1/250/000/000 ریال -2تکمیل پروژه پارک شهر برآورد اولیه 1/750/000/000 ریال -3 اجرای پایه ماکت هواپیما برآورد اولیه500/000/000 ریال - مهلت تحویل استعلام تا پایان وقت اداری 96/12/26 -جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند .
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه