تمام ترانشه ها ی معابر اصلی شهر تا پایان سال جاری آسفالت خواهند شد . شهردار سامان اعلام کرد تا پایان سال تمامی ترانشه های خیابانهای اصلی شهر اصلاح ترمیم و آسفالت خواهند شد
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه