احداث ترانشه در سایت دفن زباله

احداث ترانشه در سایت دفن زباله
شهرداری سامان جهت دفن صحیح و بهداشتی زباله های شهری اقدام به احداث ترانشه د رسایت دفن زباله شهرداری شهر سامان نمود این ترانشه با هزینه ای بالغ بر 1میلیارد و پانصد میلیون ریال احداث شد و به بهره برداری رسید

ارسال نظر