مدارک لازم برای اخذ عوارض خودرو


شهروند گرامي
 
در راستاي تسريع و تسهيل خدمت رساني به مراجعين محترم ، مدارك مورد نياز و باجه هاي اخذ عوارض خودرو به شرح ذيل اعلام مي گردد.
 
الف)مدارك مورد نياز
    
    1- كارت شناسايي يا كارت ملي
    2- اصل يا كپي برگ سبز يا كارت ماشين يا وكالت خريدار
    3- اصل كليه فيش هاي پرداختي عوارض سالهاي قبل
 
ب)باجه هاي اخذ عوارض
 
    شهرداری سامان

ارسال نظر