تمدید پروانه ساختمان – گواهی عدم خلاف – پایان کار ساختمانی


1.      فیش بازدید + درخواست مالک
 
2.      بازدید کارشناس شهرسازی
 
3.      بررسی گزارش مهندس ناظر پلاک در صورت انجام ساخت و ساز + بررسی گزارش شهرسازی توسط مسئول شهرسازی + گزارش اتمام بنا و تأییدیه لوله کشی گاز و آسانسور و مهندس معمار توسط مهندسان ناظر برق و مکانیک برای ساختمانهایی که در پروانه آنها اسامی ناظرین قید شده است الزامی است .
 
4.      تأیید اجرای ضوابط شهرسازی و ضوابط فنی توسط مسئول شهرسازی (امضا گزارش فنی)
 
5.      تنظیم پیش نویس تمدید پروانه یا عدم خلافی یا پایان کار ساختمانی
 
6.      محاسبات عوارض مربوطه و نیز عوارض نوسازی عوارض آتش نشانی
 
7.      تأیید واحد درآمد و نوسازی و آتش نشانی مبنی بر وصول عوارض مربوطه
 
8.      درج موارد عنوان شده در پیش نویس شناسنامه ساختمان
 
9.      امضا مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی (از طرف شهردار)
 
10.دبیرخانه شهرداری جهت صدور
 
( صدور پایان کار به منزله اجازه تفکیک اعیانی نبوده و می بایست جهت تفکیک اعیانی مراجعه گردد )

ارسال نظر