مراحل اصلاح پروانه ساختمان


1-   درخواست مالک + فتوکپی شناسنامه مالک فعلی و ارائه مدارک واگذاری در صورت انتقال
 
2-   بازدید کارشناس شهرسازی
 
3-   بررسی گزارش مهندس ناظر پلاک در صورت انجام ساخت و ساز + بررسی گزارش فنی سازی توسط مسئول شهرسازی
 
4-   تأیید اجرای ضوابط شهرسازی و فنی توسط مسئول شهرسازی
 
5-   ارائه نقشه اصلاح شده پلاک توسط مالک
 
6-    استعلام از اداره بیمه تأمین اجتماعی و سازمان آتش نشانی و دریافت پاسخ
 
7-   تنظیم پیش نویس اصلاح پروانه ساختمانی
 
8-   ارائه برگه تعهد نظارت توسط امور مهندسین ناظر
 
9-   محاسبه و پرداخت عوارض اصلاح پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی و تأیید واحد درآمد و نوسازی
 
10-          درج موارد عنوان شده در پیش نویس اصلاح پروانه در شناسنامه ساختمان
 
11-          پوشه کردن مدارک دریافتی و الصاق ضوابط شهرسازی به نقشه های ساختمانی
 
12-          تأیید مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی (از طرف شهردار)
 
13-          دبیرخانه جهت صدور پروانه اصلاح شده

ارسال نظر