مراحل صدور پروانه ساختمانی


1-  فتوکپی شناسنامه + فتوکپی مدرک مالکیت + درخواست پروانه ساختمانی + کروکی موقعیت ساختمان + فیش بازدید و تنظیم پرونده در بایگانی شهرداری
 
2-   بازدید کارشناس شهرسازی
 
3-   بررسی گزارش شهرسازی و صدور استعلام از ثبت اسناد و راه و شهرسازی در خصوص مالکیت
 
4-   موافقت با صدور پروانه ساختمانی
 
5-   دستور تهیه نقشه ساختمانی
 
6-    مراجعه به نمایندگی نظام مهندسی زرندیه برای تهیه نقشه ساختمانی
 
7-  ارائه نقشه ساختمانی تهیه شده توسط مالک به شهرسازی به انضمام گواهی امضاء مالک و ناظر بر روی فرم نظام مهندسی
 
8-   استعلام از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و سازمان آتش نشانی و دریافت پاسخ
 
9-   تنظیم پیش نویس پروانه ساختمانی
 
10-   محاسبات عوارض پروانه ساختمان توسط واحد محاسبات درآمد
 
11-   پرداخت عوارض پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی و تأیید واحدهای مربوطه
 
12-   اخذ برگ تعهد نظارت که در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده توسط امور مهندسین ناظر
 
13-   امضای پیش نویس پروانه ساختمان با حضور مهندس ناظر در شهرداری
 
14-   تنظیم دفترچه شناسنامه ساختمانی
 
15-   تأیید مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی
 
16-    دبیرخانه جهت صدور پروانه ساختمانی

ارسال نظر