شهرداری سامان

شرح وظایف و عملکرد معاونت خدمات شهری

 شرح وظایف و عملکرد معاونت خدمات شهری

بر اساس ماده 54 قانون شهرداريها، هر شهرداری می تواند بر اساس بودجه، درآمد و حجم کار خود سازمان اداری خود را به تصويب رسانده که در آن شهردار مجاز خواهد بود قسمتی از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به يک معاون واگذار نمايد. که بر اين اساس معاونت خدمات شهری در شهرداری با ابلاغ و صدور حکم منصوب و مشغول بکار گرديده است .


 1